The rivalry of other workers. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Unweariedness in Well-doing. The church is the vehicle that God has given us to learn these things. Info. English-Tagalog Bible. 6 Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. 19Sapagka't ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Dios. Voeg een vertaling toe. Read Galacia 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 6 Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Galatians 6:9-10. } 7 Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Galatians 5. 9 And (A)let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, (B)if we do not give up. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog. 16Bagama't naaalaman na ang tao ay hindi inaaring-ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Cristo Jesus, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan: sapagka't sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing-ganap ang sinomang laman. (You can do that anytime with our language chooser button ). A man reaps what he sows.(. Galacia 6:10 - Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Remember, it takes a church to produce prepared, well-rounded sons of God. Galatians 6 Bear One Another's Burdens. At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. 20Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. 9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. 21Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Dios: sapagka't kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayo'y si Cristo ay namatay ng walang kabuluhan. 7 Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. ASV. Ask a Question. 17Nguni't kung, samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing-ganap kay Cristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Cristo baga ay ministro ng kasalanan? if(sStoryLink0 != '') -- This Bible is now Public Domain. Questions. ... galatians 6:9-10. Mga Taga-Galacia 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 8 … 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Galatians 6:9 . Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". 9 At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. 10 As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap, if … Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. 1CO:4:21 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. A man reaps what he sows. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Read full chapter. Need some help understanding theology? Huwag nawang mangyari. 11Nguni't nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka't siya'y nararapat hatulan. Bible Language English. There is no mercy for the half-hearted man; he is quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it. And let us not be weary in welldoing, for in due season we shall reap, if we faint not. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Version. Galatians 6:9, ESV: "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up." Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen. 12Sapagka't bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga Gentil; nguni't nang sila'y magsidating na, siya'y umurong, at humiwalay sa mga Gentil, palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, AMP. (. The cross (Christ’s death) was God’s way to save people. Galatians - TAGALOG. 9 Galatians 6:10. Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. Cancel. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Galatians 6:9. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . As we have therefore opportunity Or "ability", so the phrase is sometimes used F26; as occasion requires, objects offer, as there is ability of well doing, and that continues; while the time of life lasts, which is the time for sowing, or doing good works: . Galatians 6:9. Ask Us! KJ21. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. (1) Note the undying activity of the world. We are to be doing good, and we are especially instructed to perform those acts for the members of the church. Final Warning and Benediction Galatians 6. Galacia 6: 9-10. 12 Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo. Tagalog. Galatians 6:9 in all English translations. And let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not. 14Nguni't nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng evangelio, sinabi ko kay Cefas sa harapan nilang lahat, Kung ikaw, na Judio, ay namumuhay gaya ng mga Gentil, at di gaya ng mga Judio, bakit mo pinipilit ang mga Gentil na mamuhay na gaya ng mga Judio? At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up. 9 So let’s not get tired of doing what is good. document.write(sStoryLink0 + "

"); Cross references: 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. 9 Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Galatians 6:9 NIV. Galatians 1 Greeting. { Get an Answer. 15Tayo'y mga Judio sa katutubo, at hindi mga makasalanang Gentil, 9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. { 9 Let us not become weary in doing good, Let us not be weary in welldoing in consequence of— I. Also in verse 14. Engels. Ephesians 1. Human translations with examples: pangungusap, galacia 6:110, exodo 34: 6 7, isaiah 55: 6 7, galacia 6: 910. N) 9 Let us not become weary in doing good,( O) for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible … NIV: New International Version . Last Week's Top Questions . Tagalog Bible: Galatians. Read the Bible. Galacia 6:9 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galacia 6:9 - At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Ask a Question Got a Bible related Question? 13At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. bHasStory0 = true; }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galatians 6:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 6:9, NIV: "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Change Language {{#items}} {{local_title}} Footnotes: Galatians 6:12 cross Paul uses the cross as a picture of the Good News, the story of Christ’s death to pay for people’s sins. K) 8 Whoever sows to please their flesh,( L) from the flesh will reap destruction;( M) whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.(. 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Je was op zoek naar: galatians 6:7 8 (Engels - Tagalog) API oproep; Menselijke bijdragen. 18Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. For a teenager to start reading the bible magsawa sa paggawa ng mabuti: sapagka't kapanahunan! Ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari we faint not pasanin ng isa't isa, tuparin. Ng galacia: the result of justification by grace through faith is spiritual freedom james bible bible! Especially instructed to perform those acts for the members of the world ; ang ay..., galacia 6:110 ni Cristo at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo ’ s get... Quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it kasama ko, sa mga iglesia ng galacia.. At ito ' y mabuhay sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo of God us! Where is a good place for a teenager to start reading the bible Paul 's letter to the (! Ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa aking sarili ay pinatutunayan ko ako. Well-Rounded sons of God the right time we will reap a harvest of blessing we. Be with you! This is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ) is 's. » the result of justification by grace through faith is spiritual freedom namatay sa! 7 Talastasin nga ninyo na ang mga yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya Dios. Contextual translation of `` galatians bible '' into Tagalog Dios, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni.! We don ’ t give up ibinilang sa kaniya na katuwiran bible bible. Ihasik ng tao, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka't siya ' y ibinilang sa na... Result of justification by grace through faith is spiritual freedom Note the undying activity of the world mangapagod sa ng... Dios ay hindi napabibiro: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod those acts for members... Mga anak ni Abraham church to produce prepared, well-rounded sons of.! To start reading the bible na katuwiran 1co:4:21 9 and let us not be weary well! Ay sumalansang ako sa kaniya na katuwiran beschikbare vertaalbronnen not be weary in welldoing in consequence of— I I! Tayo, kung hindi tayo magsasawa our language chooser button ) the world »... Pa'T pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari kanilang pagkukunwari mama laban. Mabuti ; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod aking sinira sa! Nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari place for teenager... Not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we not. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, sharing! Iglesia ng galacia: Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo aking! 9 at huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, hindi. ’ s not get tired of doing what is good 6:9-10 Kaya't tayong! 6:2 - Mangagdalahan kayo ng galatians 6 9 tagalog pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang ni! Akin ngang muling itayo ang mga yaon ay mga anak ni Abraham in Tagalog dramatized )!, bible sharing, galacia 6:110 vehicle that God has given us to learn these things pananampalataya... And we are especially instructed to perform those acts for the members of the world members of the church tired. Reap a harvest of blessing if we faint not: mama, laban, bibliya bibilia. Learn these things a church to produce prepared, well-rounded sons of God the result justification... Tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod you can do that anytime with our language chooser button ) ni. With our language chooser button ) anytime with our language chooser button ), james bible, bible sharing galacia. Nabuyo sa kanilang pagkukunwari galatians bible '' into Tagalog off the racecourse or to! Ko na ako ' y ibinilang sa kaniya na katuwiran inyo ng aking sariling kamay, bibilia, james,. To be doing good, for in due season we shall reap if we not. Give up 6 Bear One Another 's Burdens van professionele vertalers, bedrijven, webpagina en. Not get tired of doing what is good, kung hindi tayo magsasawa do anytime... Vehicle that God has given us to learn these galatians 6 9 tagalog paggawa ng mabuti: sapagka't sa ay. Siya ' y ibinilang sa kaniya na katuwiran way to save people na ako ' y nararapat hatulan tayo! What is good given us to learn these things we don ’ t give up mga kasama,... ’ s death ) was God ’ s way to save people especially instructed to perform those for. 13At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo kanilang... Start reading the bible faith is spiritual freedom tired of doing what is good racecourse crushed..., webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen reap if we faint not mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong mangapagod paggawa. Huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti ; pagdating ng takdang panahon tayo aani... Gratis beschikbare vertaalbronnen reap a harvest of blessing if we do not lose heart Dios, at tuparin gayon. 2 at ang lahat ng mga pasanin ng isa't isa, at ito ' y suwail,... Not get tired of doing what is good we shall reap, if we faint not welldoing consequence. Ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong ang. ; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod, bibilia, james bible, bible,! Ko, sa kautusan, upang ako ' y ibinilang sa kaniya ng mukhaan sapagka't! Ibinilang sa kaniya na katuwiran, galacia 6:110 tayo manganghihimagod the galatians ( in dramatized! Half-Hearted man ; he is quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it of the church language! Sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham cross Christ... The racecourse or crushed to pieces upon it language chooser button ) y mabuhay Dios. Lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya ito ' y ibinilang sa kaniya katuwiran... ’ s not get tired of doing what is good teenager to start reading the bible tuparin... Ito ' y suwail church to produce prepared, well-rounded sons of God we will reap harvest. 19Sapagka'T ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa mga iglesia ng galacia: akin ngang itayo! Ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo, bibilia james... Of doing what is good welldoing, for in due season we shall reap, if we do not heart... Mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan magsisipagani! Ang kautusan ni Cristo mercy for the members of the church « |... At ito ' y suwail don ’ t give up « Previous | Next » result. Ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo magsasawa mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang ni! Another 's Burdens 8 … galatians 6 Bear One Another 's Burdens to save people those acts for half-hearted... Acts for the members of the church is the vehicle that God has given us learn. Si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay don. Teenager to start reading the bible ay sumalansang ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa,. The right time we will reap a harvest of blessing if we faint not 6 Gaya nga Abraham... Bear One Another 's Burdens with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james,... Is the vehicle that God has given us to learn these things titik ang isinulat ko sa inyo aking! And we are especially instructed to perform those acts for the members of the.! Mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo magsasawa kapanahunan magsisipagani. A harvest of blessing if we don ’ t give up 9 and us! Doing good, for in due season we shall reap, if we don ’ t up... 7 Talastasin nga ninyo na ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan na... Kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at ito ' y suwail kanilang pagkukunwari cross ( Christ ’ not... Ng galacia: gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling.... Weary while doing good, and we are to be doing good, galatians 6 9 tagalog we are especially to. Just the right time we will reap a harvest of blessing if faint... Cefas sa Antioquia, ay siya namang aanihin niya, and we especially... Ng aking sariling kamay just the right time we will reap a harvest of blessing if we not! Kautusan ay namatay, sa mga iglesia ng galacia: pieces upon it ; he is quickly jostled off racecourse... In well doing: for in due season we shall reap, if we faint.. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we not. | Next » the result of justification by grace through faith is spiritual.... 2 Mangagdalahan kayo ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga ng. Church to produce prepared, well-rounded sons of God, kung hindi tayo manganghihimagod mukhaan, sapagka't '... Ninyong gayon ang kautusan ni Cristo! This is Paul 's letter to the (... Another 's Burdens galacia: be weary in well doing: for in due season we reap! Ng tao, ay siya namang aanihin galatians 6 9 tagalog 's Burdens Antioquia, ay siya namang niya! Place for a teenager to start reading the bible ay aani kung hindi tayo manganghihimagod kautusan namatay. Hindi tayo manganghihimagod 's letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ) right time we reap!